Nieuwe rubriek op de pagina van de Stichting SOBP

Met deze nieuwe rubriek 'Blog Gelders Paard' wil de Stichting SOBP ruimte bieden aan mensen die via een blog hun visie en ideeen willen wisselen met de lezer over de ontwikkeling van de fokkerij van het Gelders Paard. Dit alles vanuit de optiek dat we van fokken weer kunst kunnen maken.

Blog's kunnen aangeleverd worden bij legend@counsellor.com .

Index

Blog 1 : Gelders Paard fokkerij : De algemene fokkerij principes, de opbouw, de afsplitsing en de noodzaak om verloren lijnen weer in te bouwen. GvH

Blog 2Analyse van de elementen en de stappen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de GP fokkerij. GvH

Blog 3Gelders Paard heeft bouwmeesters nodig. GvH

Blog 4Ontwikkeling van fokkerij; Denken in generaties en/of in bouwstenen. GvH

(doorklikken : http://www.stichting-sobp.nl/445036012)

Blog 5Beschouwingen over de Fokkerij van het Tuigpaard, Gelders Paard en Groninger Paard. GvH  (doorklikken : http://www.stichting-sobp.nl/434510552

Domburg - de opgepakte bouwsteen die heeft geleid tot Karolus van Wittenstein en nog heel veel meer paarden waaronder ook de GP erkende hengst Atze

GP blog 1 - 22-4-19 # GvH

Gelders Paard fokkerij : De algemene fokkerij principes, de opbouw, de afsplitsing en de noodzaak om verloren lijnen weer in te bouwen.

G. van Heijst, Voorburg, 22-4-19

GP Blog 2 - 22-4-19 # GvH

Van Colonel werd op 27 jarige leeftijd het volgende beeld geschetst :
Dit beste fokproduct van stal Sipman te Elst (Colonel) heeft schijnbaar de eeuwige jeugd. Zelden zagen we hem jonger dan eenige weken geleden op een zachten, zomerschen Maarschen middag. Best in conditie walste hij den straatweg uit zoals bijna geen enkel vaderpaard ‘t hem zal nadoen. Hij leek wel een speelschen jaarling. Het is duidelijk dat het veel waard is om dit soort bloed ook voor de toekomst in een zinvolle vorm in nieuwe generaties mee te kunnen nemen.

Blog 2 22-4-19 # GvH - Analyse van de elementen en de stappen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de GP fokkerij

G. van Heijst, Voorburg, 22 april 2019

Elementen die van belang zijn in een fokkerij :

-          Het aantal merrielijnen (Bij de GP fokkerij is het van groot belang om weer terug te pakken op merrielijnen die de GP fokkerij is kwijtgeraakt aan de RP fokkerij. De opbouw die daar voor handen is kan men door de kleine omvang van de GP fokkerij niet meer tot stand brengen.)

-          Het aantal hengstenlijnen – ( vooral eigen lijnen zijn voor de GP fokkerij van belang. In de merrielijnen die men is kwijtgeraakt aan de RP – en TP fokkerij zitten nog hengstenlijnen die men niet of nauwelijks in de GP fokkerij aantreft, terwijl met dit bloed succesvolle verrichtingspaarden zijn gefokt. Met doet er verstandig aan om dit bloed weer terug te halen  in de GP fokkerij.).

-          De consolidatie van de gewenste eigenschappen – ( behoud van massa is van belang)

-          De herkenbaarheid van de paarden van deze fokkerij

-          Breedte in het aanbod van verschillende bloedlijnen (zowel in het aantal merrielijnen als hengstenlijnen bij de GP fokkerij)

    

De invloed van een merrielijn op de GP fokkerij vindt plaats door :

1)      De merries uit deze merrielijn

2)      De hengsten uit een merrie uit deze merrielijn

3)      De merries die afstammen uit een hengst uit deze merrielijn

4)      De hengsten die afstammen van een hengst uit deze merrielijn

De opbouw van sterke merrielijnen is voor de consolidatie van de fokkerij van belang. Ter onderstreping, wenselijk hierbij is dat er ook breedte is wanneer naar de bloedopbouw van de verschillende merrielijnen gekeken wordt.

Gewenste eigenschappen :

-          Beweging (is belangrijker dan exterieur, en dan vanuit de fokkerij van het Gelders Paard gedacht en niet rijpaard; Dus een kort voorbeen is een overkomelijk punt bij goede tot excellente beweging) (Aandacht voor het gebruik van de voorknie, optillen en naar voren wegzetten; belangrijk is om te beseffen dat dit een eigenschap is die uitdooft wanneer deze niet steeds wordt aangevuld.)

-          Exterieur (liefst zo dicht mogelijk tegen het gewenste beeld aan ; Van groot belang is een naar voren gebouwde hals, die in beweging ook zo gebruikt wordt. Hiermee kan het paard over de rug lopen en het achterbeen onderbrengen.)

-          Algemeen aandachtspunt is lossigheid in de rug, en tevens dat dressuurhengsten (vanuit de rijpaardfokkerij) niet geselecteerd zijn op springeigenschappen. Springhengsten met de gewenste bewegingsvorm zouden daarom gewenster zijn voor de inzet op Gelderse hengsten.

Aandachtspunten bij kruising

-          Voorkeur verdient om met een goede merrie te fokken (Geeft meer bevrediging voor de fokker, de gebruiker vanwege de grotere kans op een gewenst resultaat ; Laat ruimte aan merries uit een goede merrielijn waar meer potentie uit verwacht mag worden op grond van fokkerij.)(Goede of excellente beweging, liefst geconsolideerd, is het meest gewenste uitgangspunt, naast bloedlijnen uit de Gelderse fokkerij.)

-          De fokker dient goed te kijken naar wat hij wil fokken en of de merrie dat fokdoel kan dienen. Op grond van zijn fokdoel moet hij dan een passende hengst zoeken. (Hierbij is het van belang een goede analyse van de bloedopbouw van de merrie en die van mogelijk interessante hengsten te maken. Bloedaansluiting kan zorgen voor verwachte aansluiting, hierbij is het wel van belang om liefst zo veel mogelijk paarden te kennen die in beider afstammingen. Tevens is van belang om te kijken wat de merrie al zoal heeft gefokt en goed te kijken naar het resultaat en de combinatie van bloedlijnen bij de merrie en de hengst die bij dit resultaat hoorden. Verstandig is om goed naar de afstammelingen van een potentiële hengst te kijken in de zin van algemene vererving en potentie voor gebruik.)

-          Hengsten uit een andere fokkerij zou men alleen selectief met een daarvoor uitgezochte merrie moeten inzetten. Een fokproduct op deze manier uit een GP merrie gefokt, kan men dan meer ruimte geven in de fokkerij.

-          Bij een kruising tussen kruisingsproducten (rijpaard x GP merrie) moet men er rekening mee houden dat het bloed elkaar opzoekt, en men een paard fokt dat wegloopt van het gewenste fokdoel (vergelijk het effect van de verhackneysering in de tuigpaardfokkerij).

-          Van belang is het beschikbaar hebben van hengsten waar zo min mogelijk vreemd bloed inzit omdat die bij kunnen dragen om het type en de massa te bewaken. Fokkers van goede tot excellente merries moet gevraagd worden ook gericht kruisingen tot stand te brengen om dit soort hengsten te kunnen fokken.

-          Men moet ruimte laten om beperkt experimentele kruisingen tot stand te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan producten die er voor kunnen zorgen om de ontwikkeling van lijnen in balans te houden.

Opfok

Men doet er verstandig aan om steeds goed te kijken naar een fokproduct of het aan de wensen zoals beoogd voldoet. Fokkerij kent 2 heel belangrijke elementen :

-          Kruisen (van belang om een zo’n goed mogelijke kruising tot stand te brengen);

-          Selecteren (van belang om dieren die te ver van het gewenste beeld afstaan zo snel mogelijk te verkopen);

Opfok moet men alleen doen voor dieren die aan het gewenste beeld voldoen of die elementen in zich dragen die van waarde kunnen zijn in de op- en uitbouw van de fokkerij van het Gelders Paard.

 

Voorstel voor stappenplan :

-        Breng het aantal interessante/gewenste merrielijnen in kaart

-        Breng de GP hengsten in kaart die beperkt of niet voorkomen en neem stappen om dit bloed weer terug in de fokkerij te krijgen.

-        De consolidatie van de gewenste eigenschappen – ( behoud van massa is van belang)

-        De herkenbaarheid van de paarden van deze fokkerij

-        Met eigenaren van merries uit doorgefokte lijnen aan tafel om te kijken hoe aan voorgaande zaken invulling gegeven kan worden.

-        werk aan een opfokprogramma

-        Onderzoek de mogelijkheid van samenwerking met andere organisaties om de kosten van opfok voor fokkers terug te dringen.

-        betrek jongeren bij de verschillende trajecten van belang voor de ontwikkeling van de fokkerij van het Gelders Paard.

 

 

GP Blog 3 - 22-4-19 # GvH

Van idee naar resultaat

Blog 3-22-4-19 # GvH - Gelders Paard heeft bouwmeesters nodig

G. van Heijst, Voorburg, 22-4-19

Gelders Paard heeft bouwmeesters nodig

Er is al veel gediscussieerd over de toekomst van het Gelders Paard. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat discussie 1 en belangrijk is maar dat 2 dit ook moet leiden tot het besluit om stappen te nemen. In allerlei vormen heb ik dit duidelijk gemaakt. In 2009 heb ik in een info doc opgetekend hoe de Gelders Paard fokkerij tot stand is gekomen en waar we staan, maar ook waar we naar toe moeten (http://www.stichting-sobp.nl/425199473 ). Wat hadden we al een paarden kunnen fokken als we toen meteen de daad bij het woord hadden gevoegd. In die 10 jaar zijn er allerlei kansen verloren geraakt gewoon omdat interessante merries met belangrijke bloedlijnen voor de ontwikkeling van de Gelders Paard fokkerij ons ontvallen zijn. Als we stil blijven zitten en niet over gaan tot actie, dan zullen er nog veel volgen, totdat we een fokkerij overhouden die te klein is (zie vorige blog waarin wordt uitgelegd dat wij de elementen die nu nog voorradig zijn, alhoewel weer beperkter, met de huidige Gelders Paard fokkerij niet tot stand kunnen brengen omdat deze te klein is.).

Aan vraag naar Gelderse Paarden ontbreekt het niet en het zou misschien ook nog wel lukken om er op termijn nog weer fokkers bij te krijgen, maar dan moet er actie komen. Een stappenplan formeel vastgesteld dient ten uitvoer te worden gebracht. Ook dit hoeft niet veel tijd te kosten. In principe is er een stappenplan beschikbaar (zie mijn vorige blog : Blog 2 22-4-19 # GvH - Analyse van de elementen en de stappen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de GP fokkerij.). Men zou dit stappenplan formeel vast kunnen stellen en tot uitvoer kunnen brengen om alvast aan de slag te gaan en aldoende te kijken waar aanvulling nodig is. Van belang is dat de fokkerijraad hier sturing aan geeft. De fokkerijraad moet dus visie, overzicht en daadkracht tonen . Het probleem alleen is dat het aan mankracht ontbreekt gezien het aantal vacatures. Als die vacatures worden ingevuld door de kandidaten te meten aan visie, overzicht en daadkracht, dan hebben we een kans dat zaken ook opgepakt zullen worden zodat verder verlies van interessante bloedlijnen van belang voor de ontwikkeling van de Gelders Paard fokkerij voorkomen kan worden.

Kennis deling

Onderstaande foto's stellen een lijnontwikkeling voor. Dit behoort niet bij de blog's maar is een illustratie van de ontwikkeling van de Baronet - lijn lopend naar Waldo en Avenir.

Deze opbouw komt tot stand met behulp van de merrielijnen : Jaconda - , Lady Reveil - , Reina - /Palburga I - en de Kurassier moederlijn. Met Waldo en met Avenir kun je er dus de Jaconda en Lady Reveil lijn bij krijgen.

Baronet

Karolus van Wittenstein

Waldo

Avenir